e-mail: sehaz@pb.cz              IČO: 25055593               DIČ: CZ25055593          
          Telefon: 318 628 974              Mobil: 777 888 014

Zpráva o požáru

Právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby zasílají písemně zprávu dle § 5 odst. 1 písmeno f) a § 17 odst. 1 písmeno g) zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů na adresu Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně - územní odbor Příbram, Školní 70, Příbram VIII do 15-dnů po vzniku požáru s těmito údaji:


1. Místo požáru (přesná adresa,popřípadě k.ú. adresa fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby, majitel, uživatel, nájemce). Vypisuje se celý název

2. Odvětví hospodářství (obor činnosti)

3. Doba vzniku požáru (datum, čas vzniku)

4. Popis objektu zasaženého požárem:

- popis stavebních konstrukcí (materiál, nosné, nenosné, rozsah poškození)
- rok kolaudace nebo uvedení do provozu
- počet podlaží (celkový počet, z toho nadzemních)
- uvést případné změny užívání nebo rekolaudace pokud objekt není užíván v souladu s původním kolaudačním rozhodnutím

5. Celková přímá škoda způsobená požárem nebo zplodinami hoření:

6. Popis rozhodujících škod:
- stavební část
- zařízení nebo vybavení objektu
- stroje a vozidla
- rostlinná výroba (rozloha)
- živočišná výroba
- lesy (rozloha,katastr číslo, typ zalesnění,stáří porostu)

pojištěno (ano - ne u jaké pojišťovny)

7. Náklady na obnovu

8.Následná škoda na výrobě - ušlý zisk

9. Uchráněné hodnoty hasebním zásahem

10. Počet usmrcených, zraněných, (jméno příjmení, data narození)

11. Elektrická požární signalizace, stabilní hasící zařízení, zařízení pro odvod tepla a kouře, požární klapky vzduchotechniky, hasící přístroje, evakuační výtahy, nouzové osvětlení atd. (typ, poslední revize-kontrola,funkčnost při požáru)

12. Další poznatky mající vliv na vznik požáru, jeho rozšíření, výši škody atd. (revizní zprávy, technologické postupy, návody k použití, atesty, stavební a technické výkresy atd.)

©2021 - Sehaz Příbram s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design Internet Pb s.r.o.