e-mail: sehaz@pb.cz              IČO: 25055593               DIČ: CZ25055593          
          Telefon: 318 628 974              Mobil: 777 888 014

Proč hasicí přístroje v obytných domech


Zákon č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně v § 5, odst. 1, písm. a) – povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob uvádí:

§ 5

(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny

a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy,

Vzhledem k tomu, že každý dům má svého majitele (město Příbram, sdružení vlastníků, podnikající fyzická osoba, bytové družstvo), který poskytuje ubytovací a jiné služby, vztahuje se na něj výše uvedená citace zákona.

Vyhláška č. 246/01 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o prevenci) v § 2 odst. 5 uvádí:

§2

(5) V prostorách a zařízeních právnických osob a podnikajících fyzických osob (každý dům má svého majitele, který pronajímá nebo spravuje), u nichž nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními podle odstavce 1 nebo 2, popřípadě nelze-li toto prokázat, se zabezpečují a instalují alespoň

a) na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje obsahující hasivo s celkovou hasicí schopností8) nejméně 13 A (pro požáry látek v tuhém stavu, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím), nebo

b) na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje s celkovou hasicí schopností nejméně 70 B (pro požáry hořlavých kapalin nebo hořlavých látek přecházejících do kapalného stavu), nebo

c) pokud nejsou na typových štítcích hasicích přístrojů uvedeny hodnoty jejich hasicí schopnosti, jeden přenosný hasicí přístroj na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu, přičemž jmenovité množství náplně hasicího přístroje musí odpovídat nejméně některé z těchto hodnot: 9 litrů vody, 6 litrů vodního roztoku pěnidla, 6 kg halonu nebo jiného ekvivalentního hasiva, 6 kg hasicího prášku nebo 5 kg oxidu uhličitého (CO2).

V otázkách a odpovědích GŘ HZS ČR Praha je tato otázka řešena - viz citace z internetových stránek ministerstva vnitra ČR:
"Jak postupovat v případě, kdy není možné prokázat potřebné množství a druh hasicích přístrojů (dále jen "HP") u obytných domů, vzhledem k tomu, že není k dispozici schválená projektová dokumentace nebo v této dokumentaci HP nebyly vůbec řešeny? Platí pro bytové domy další množství HP uvedené v § 2 odst. 5 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), tj. na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu jeden HP s požadovanou hasicí schopností?"

V případě, kdy nelze prokázat stanovení počtu HP podle § 2 odst. 1 nebo 2 vyhlášky o požární prevenci, uplatní se ustanovení § 2 odst. 5 této vyhlášky. Při určení druhu HP, hasiva a umístění přístrojů se postupuje podle uvedeného § 2 odst. 5 a 6 vyhlášky o požární prevenci. Pro stanovení počtu HP se půdorysné plochy podlaží sčítají a počet HP se získá prostým vydělením celkové plochy v m2 hodnotou 200. Do plochy podlaží se u bytových domů nezapočítává plocha bytů [užívání bytu fyzickou osobou není provozování činnosti právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.)]. V daném případě je nutno instalovat minimálně hasicí přístroje s požadovanou celkovou hasicí schopností (lze použít jeden hasicí přístroj, pokud splňuje podmínku celkové hasicí schopnosti), vždy na každých započatých 200 m2. Druh hasiva musí být zvolen podle předpokládané třídy požáru, popřípadě prostředí (např. hašení el. zařízení pod napětím).
Výše uvedeným nejsou dotčeny požadavky na vybavení HP, které vyplývají ze zvláštních předpisů (např. hasicí přístroje uvedené v dokumentaci ke změně části stavby podléhající stavebnímu řízení podle stavebního zákona; hasicí přístroje uvedené v průvodní dokumentaci výrobce zařízení nebo jeho části).

Hydranty na půdách obytných domů

Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby (dříve technická zpráva požární ochrany) nebo obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace a byla ověřena stavebním úřadem podle zvláštního nebo jiného právního předpisu
Pokud tato dokumentace je k dispozici, doporučuji vzhledem k možnosti vymrzání a následného popraskání přívodního potrubí v půdních prostorech domů toto na vhodném místě přerušit ventilem se zařízením na vypouštění vody a část potrubí s koncovým zařízením (hydrantový ventil, hadice, proudnice) nechat nezavodněné, ale zavodnitelné v případě potřeby.
Pokud tato dokumentace není vzhledem k časové prodlevě od vzniku stavby k dispozici, současná normativní úprava nevyžaduje umístnění hydrantového systému přímo v půdním prostoru obytného domu. Vzdálenost funkčního a normově odpovídajícího hydrantového systému musí být od nejodlehlejšího místa požárního úseku (i půdního prostoru) 30 m u hydr. systému nebo hydrantu typu 52 C, resp. 40 m u hydr. systému typu nebo hydrantu 25 D, přičemž se počítá s požární hadicí o délce 20 m resp. 30 m a s účinným dostřikem 10 m u obou systémů.

Jedná se například o obytné domy Příbram VII/111,112,113,167,168,169,139,140,141 a podobné. Není rozhodující, zda se jedná o obytné nájemní domy v majetku města Příbram nebo v majetku společenství vlastníků nebo jiné podnikající fyzické nebo právnické osoby.

©2021 - Sehaz Příbram s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design Internet Pb s.r.o.