e-mail: sehaz@pb.cz              IČO: 25055593               DIČ: CZ25055593          
          Telefon: 318 628 974              Mobil: 777 888 014

Hasicí přístroje

jsou jednoduché hasební prostředky určené především pro první zásah při vzniku požáru. Rozdělují se jednak podle druhu náplně a jednak podle hašené látky.

Rozdělení podle náplní
Současná legislativa rozeznává čtyři základní druhy hasicích přístrojů

vodní
pěnový
halonový
práškový
sněhový

Každý z uváděných druhů HP může mít různé obsahy hasicích látek, přičemž uváděné obsahy jsou uváděny jako minimální z hlediska použití HP jako věcného prostředku požární ochrany pro vybavení prostor, budov a k požárnímu zabezpečení při provádění činností.

Rozdělení podle použití

Pro požáry třídy A
- látek v tuhém stavu, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím
- používají se především HP vodní, pěnové a mohou i práškové za předpokladu, že nedojde k rozfoukání hašené látky dále do
  prostoru (například při hašení hořlavých prachů)

Pro požáry třídy B
- hořlavých kapalin nebo hořlavých látek přecházejících do kapalného stavu
- používají se především HP práškové, pěnové a mohou i sněhové

Pro požáry zařízení pod napětím
- pro tyto požáry se používají zejména HP sněhové nebo práškové a to do napětí 1 kV

Hasicí schopnost

Jedná se o charakteristiku HP ve vztahu k jeho schopnosti uhasit množství hašené látky. Dle současné legislativy se označuje tato schopnost příslušným písmenem a číslicí. Minimální uváděná schopnost pro využití ve smyslu současné platné legislativy je 13 A pro požáry látek v tuhém stavu, 70 B pro požáry hořlavých kapalin.
©2021 - Sehaz Příbram s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design Internet Pb s.r.o.