e-mail: sehaz@pb.cz              IČO: 25055593               DIČ: CZ25055593          
          Telefon: 318 628 974              Mobil: 777 888 014

Opravy hasicího přístroje

Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění.

Periodická zkouška, při které se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu, se vykonává u hasicích přístrojů:

a) vodních a pěnových jednou za 3 roky
b) ostatních jednou za 5 let

Revizní technik, který provedl kontrolu, údržbu nebo opravu, opatří hasicí přístroj plombou spouštěcí armatury a trvale čitelným kontrolním štítkem tak, aby byl viditelný při pohledu na instalovaný hasicí přístroj, nevylučuje-li to konstrukční provedení hasicího přístroje. Kontrolní štítek nesmí zasahovat do typového štítku a překrývat výrobní číslo hasicího přístroje.

Na kontrolním štítku se vyznačuje měsíc a rok provedení úkonu, termín příští kontroly nebo příští periodické zkoušky a údaje, podle nichž lze identifikovat revizního technika, který úkon provedl, a to jméno a příjmení, popřípadě údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu.

Ceny za údržbu hasících přístrojů naleznete v ceníku.

   
©2021 - Sehaz Příbram s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design Internet Pb s.r.o.