e-mail: sehaz@pb.cz              IČO: 25055593               DIČ: CZ25055593          
          Telefon: 318 628 974              Mobil: 777 888 014

Kontroly klapek

Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených vyhláškou. U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, a stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce, i u dalších požárně bezpečnostních zařízení se provozuschopnost prokazuje také záznamy v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní kniha).
Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

Požární klapky na vzduchotechnických zařízení v případě požáru oddělují požární úseky tak, aby nemohlo dojít k případnému rozšíření požáru.

Požární odolnost klapek na vzduchotechnickém zařízení

EIS 90 D1
EIS 60 D1
EIS 45 D1
EIS 30 D1

Způsob zabudování
Klapka osazená v tuhé stěnové nebo stropní konstrukci o tl. min. 110 mm
Klapka osazená v lehké sádrokartonové stěnové konstrukci
Klapka osazená mimo stěnovou konstrukci a doizolovaná deskami z minerální plsti o tl. min. 60 mm o objemové hmotnosti 65-100 kg.m-3 s hliníkovou fólií
Klapka osazená mimo stěnovou konstrukci a doizolovaná deskami Promatect-L 500 tl. 40 mm (provedení izolace viz. katalogový list č. 471-PROMAT)

List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny, nebo zpětné pružiny servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost uvolněním páčky spouštění. Impuls pro uvolnění páčky spouštění může být ruční, teplotní nebo elektromagnetem. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení BAE 72-S, stisknutí resetovacího tlačítka na BAE 72-S, nebo při přerušení napájení servopohonu.

Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře.

Činnost klapek není závislá na směru proudění vzduchu. Klapky mohou být umístěny v libovolné poloze.

©2021 - Sehaz Příbram s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design Internet Pb s.r.o.