e-mail: sehaz@pb.cz              IČO: 25055593               DIČ: CZ25055593          
          Telefon: 318 628 974              Mobil: 777 888 014

Služby v oblasti PO

SEHAZ Příbram s.r.o. se zabývá obchodní činností a službami pro obyvatele i podnikající fyzické a právnické osoby v oboru požární ochrany. Jedná se konkrétně o tyto činnosti:

Kontroly, údržba a opravy všech druhů hasicích přístrojů jak přenosných, tak i pojízdných schválených pro provoz v České republice
Jedná se o provedení kontroly a dokladování provozuschopnosti hasicího přístroje před jeho uvedením do provozu a při provozu. Při údržbě a opravách je nutno postupovat podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce. Z normativních požadavků se jedná především o dodržování vyhlášky č. 246/01 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhlášky o prevenci) a ČSN, ISO 11602-1 až 3 Požární ochrana - přenosné a pojízdné hasicí přístroje

Kontroly, drobné opravy a dodání souvisejícího materiálu požárních vodovodů
Jedná se především o provedení zkoušky a předání do provozu nově instalovaného odběrního místa požární vody a provádění provozních kontrol stávajících zařízení. V případě scházejících nebo nefunkčních prvků jejich doplnění nebo provedení opravy tak, aby bylo schopné provozu a plně funkční. Provádí se s ohledem na technické řešení požární bezpečnosti stavby a podle normativních požadavků zejména ČSN 730873

Kontroly provozuschopnosti a drobné opravy požárních klapek vzduchotechnických zařízení
Jedná se především o provedení zkoušky a předání do provozu nově instalovaného zařízení a provádění provozních kontrol stávajících zařízení. V případě scházejících nebo nefunkčních prvků jejich doplnění nebo provedení opravy tak, aby bylo schopné provozu a plně funkční. Provádí se s ohledem na technické řešení požární bezpečnosti stavby, technických podmínek výrobce zařízení a podle normativních požadavků

Poradenská a kontrolní činnost v oboru požární ochrany včetně zajištění povinností vyplývajících ze zákona o PO pro podnikající právnické a fyzické osoby
Při provozování činností podnikajících fyzických nebo právnických osob je jejich povinností podle zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti a plnit další povinnosti v tomto zákoně stanovené. Některé povinnosti je nutné zabezpečit prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany ve smyslu § 11 uvedeného zákona. K tomuto účelu je ve společnosti SEHAZ odborně způsobilá osoba k poskytnutí informací a plnění povinností pro obchodní partnery.

Zpracování posouzení požárního nebezpečí podle zákona o PO
Při začlenění činnosti podnikající fyzické nebo právnické osoby do skupiny s vysokým požárním nebezpečím podle zákona o PO je povinností zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby zpracování posouzení požárního nebezpečí. K tomuto účelu je ve společnosti SEHAZ odborně způsobilá osoba k poskytnutí informací a plnění povinností pro obchodní partnery.

Obchodní činnost v oblasti požární ochrany
SEHAZ Příbram s.r.o. zajišťuje prodej všech druhů hasicích přístrojů a dalších věcných prostředků požární ochrany, některých druhů požárně bezpečnostních zařízení a jejich částí požárně bezpečnostních tabulek a materiálu souvisejícího s požární ochranou.

Plnění lahví oxidem uhličitým, tlakové zkoušky lahví k dopravě plynů a jejich prodej
V souvislosti s plněním sněhových hasicích přístrojů byla společností vybudována plnírna oxidu uhličitého. Jedná se o potravinářský oxid uhličitý ve smyslu .......... a je využíván kromě hasicích přístrojů pro plnění tlakových lahví k vytláčení piva a dalších nápojů a pro plnění pro svařování el. obloukem v ochranné atmosféře.
©2021 - Sehaz Příbram s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design Internet Pb s.r.o.