e-mail: sehaz@pb.cz              IČO: 25055593               DIČ: CZ25055593          
          Telefon: 318 628 974              Mobil: 777 888 014

Stěnové uzávěry

Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených vyhláškou. U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, a stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce, i u dalších požárně bezpečnostních zařízení se provozuschopnost prokazuje také záznamy v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní kniha).
Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

Požární stěnové uzávěry s krycími mřížkami (nedílná součást uzávěru), jsou uzávěry otvorů (bez navazujícího potrubí) ventilačních systémů v požárně dělících stěnách, konstrukcích, výtahových a jiných šachet, kabelových a jiných kanálů, zabraňující šíření tepla a zplodin hoření. Listy uzávěru uzavírají samočinně průchod vzduchu pomocí uzavíracího zařízení, které je uvedeno v činnost uvolněním tavné pojistky nebo přerušením napájení servopohonu. Po uzavření jsou listy uzávěru uloženy do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a uzávěr neprodyšně uzavře.

Jsou určeny pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 s rozsahem teplot -25°C až 40°C, bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu dle ČSN EN 60 721-3-3, prostředí AA4 dle ČSN 33 2000-3 a prostory BNV, zónu 2 (SNV 1) a zónu 1 (SNV 2) dle ČSN EN 1127-1.
Vykazují požární odolnost EI 90 D1 a lze je použít ve všech stupních požární bezpečnosti.
Příklad označení pro objednávku:

POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR PSUM - 90 300x415 TPM 006/99 .40
PSUM - 90 - typ, požární odolnost
300x415 - jmenovitý rozměr
TPM 006/99 -technické podmínky
.40 - provedení

©2021 - Sehaz Příbram s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design Internet Pb s.r.o.